استان ارزروم | کد پستی | کد تلفن

پرجمعیت‌ترین شهرها در استان ارزروم