مسجد جامع فروشان

 10 نظر
Khomeyni Shahr, Isfahan Province, Iran
رسانه اجتماعی انتخاب کنید 
شهر: خمینی‌شهر
منطقه اداری: استان اصفهان
کشور: ایران

در باره

مسجد جامع فروشان در خمینی‌شهر قرار دارد. مسجد جامع فروشان در دین و مذهب، مساجد فعالیت می کند.
دسترسی به صندلی چرخدار
بله، پارکینگ
ردههای صفحه:مساجد، فعالیت های سازمان های مذهبی.
کدهای ISIC:9491.

نامزدی رسانه های اجتماعی

تعداد بازدیدهای مسجد جامع فروشان در گذر زمان

10 نظر

224466881010201820195191.6337.62201810546.4228.02019گوگل

درجه‌بندی میانگین برای مسجد جامع فروشان در گذر زمان

مرور در طول زمان

1122334455201820194.4192.12114.8820184.2547.88118.852019گوگل

رتبه بندی گوگل بر اساس تعداد ستاره ها

گوگل

01234566380.0112.35175.5189.682136.4167.0175.5144.32014.6221.651 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

دین و مذهبنزدیک به مسجد جامع فروشان

پیدا کردن کسب‌وکارهای مشابه در این نزدیکی
ویرایش بیزینس