سازمان های سیاسی مشاغل بر اساس کشور و منطقه

پرجمعیت‌ترین شهرها در ایران

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه