مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه

پرجمعیت‌ترین شهرها در عراق