پرجمعیت‌ترین شهرها در ایران

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه

پرجمعیت‌ترین شهرها در عراق