ارتباطات از راه دور در کد تلفن 774 افغانستان

1-4
ارتباطات از راه دور
8GPP+Q3V, Khvajeh Baha od Din, Afghanistan
ارتباطات از راه دور
C3MF+R29, Afghanistan
ارتباطات از راه دور
R482+FG3, Keshem, Afghanistan
فروشگاه های اینترنتی و سفارش از طریق پست, ارتباطات از راه دور
Kabul Logar, چهل دختران, Kabul, Afghanistan
1-4