پرچمِ عمان

بانک در صحار

عمان >> باطنه >> صحار >> بانک
نمایش 1-10 از 31
به ترتیب:
1.

Alliance Housing Bank - Sohar Branch

بانک. 2 مایل
PO Box 454 Tarif 321, Sohar
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 26 843843
وبگاه: www.alliance-housing.com
2.

National Bank Of Oman Saog ( Magan Branch

بانک. 5 مایل
Sohar; Falaj Al Qabail; 311
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 843780
وبگاه: nbo.co.om
3.

Oman International Bank SAOG

بانک. 5 مایل
P.O.Box: 45, Postal Code: 311
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 840322
وبگاه: www.oiboman.com
4.

National Bank Of Oman Saog ( Saham Branch

بانک. 16 مایل
Po Box 33; 319 Saham
شهر:صحم
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 855146
وبگاه: nbo.co.om
5.

Oman International Bank

بانک. 9 مایل
Falaj Al Qabail; Sohar; 322
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 851220
6.

Central Bank Of Oman

بانک. 5 مایل
Sohar; 311
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842122
7.

Commercial Bank Of Oman Ltd

بانک. 5 مایل
Sohar; 311
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842072
8.

Bank Muscat Al Ahli, Al Omani SAOG

بانک. 5 مایل
Sohar; 311
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 841784
9.

Oman Arab Bank SAOC

بانک. 5 مایل
Sohar; 311
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842378
10.

Bank Dhofar Al Omani, Al Fransi SAOC

بانک. 5 مایل
Sohar; 311
شهر:صحار
منطقه اداری:باطنه
کشور: عمان
تلفن: 840228
صفحه‌ها: 1 2 3 4