کد تلفن اطلاعات در مورد کالیفرنیا


شهرهای ‎کالیفرنیا

گلندیل (کالیفرنیا) کد تلفن
کرمان (کالیفرنیا) کد تلفن
کوپرتینو، کالیفرنیا کد تلفن
چولا ویستا، کالیفرنیا کد تلفن
پاسادینا، کالیفرنیا کد تلفن
پالم اسپرینگز کد تلفن
پالو آلتو کد تلفن
والهو، کالیفرنیا کد تلفن
هانتینگتون بیچ کد تلفن
هیوارد (کالیفرنیا) کد تلفن
نیوپورت بیچ، کالیفرنیا کد تلفن
مارتینز، کالیفرنیا کد تلفن
مانتین ویو کد تلفن
ملیبو، کالیفرنیا کد تلفن
منلو پارک، کالیفرنیا کد تلفن
مکا، کالیفرنیا کد تلفن
میلپیتاس کد تلفن
لانگ بیچ کد تلفن
لاگونا بیچ، کالیفرنیا کد تلفن
لس‌آنجلس کد تلفن
لوس آلتوس کد تلفن
فرزنو کد تلفن
فریمانت، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا آنا، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا روزا، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا ماریا کد تلفن
سان‌خوزه٬ کالیفرنیا کد تلفن
سان‌فرانسیسکو کد تلفن
ساکرامنتو کد تلفن
سن برناردینو، کالیفرنیا کد تلفن
سن دیگو کد تلفن
سنتا باربارا، کالیفرنیا کد تلفن
سنتا مونیکا، کالیفرنیا کد تلفن
سیل بیچ کد تلفن
ردوود سیتی، کالیفرنیا کد تلفن
ریورساید کد تلفن
تاوزند اوکس کد تلفن
بربنک، کالیفرنیا کد تلفن
برکلی، کالیفرنیا کد تلفن
بنیسیا، کالیفرنیا کد تلفن
بورلی هیلز کد تلفن
بیکرزفیلد، کالیفرنیا کد تلفن
ارواین، کالیفرنیا کد تلفن
استاکتون کد تلفن
اوهای کد تلفن
آناهایم کد تلفن
آگورا هیلز کد تلفن

شهرهای دیگر ‎کالیفرنیا

Z Y W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

کد تلفن در کالیفرنیا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
209 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
213لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
310لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
323لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
408سان‌خوزه٬ کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 945942 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
415سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
424لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
510Oakland کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 390724 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
530 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
559فرزنو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 494665 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
562لانگ بیچ کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 462257 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
619سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
626پاسادینا، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 137122 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
650سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
661بیکرزفیلد، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 347483 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
702لاس‌وگاسنواداایالات متحدهٔ امریکا 583756 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
707 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
714آناهایم کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 336265 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
760Oceanside کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 167086 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
775رینو، نوادانواداایالات متحدهٔ امریکا 225221 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
805 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
818 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
831Salinas کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 150441 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
858سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
909سن برناردینو، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 209924 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
916ساکرامنتو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 466488 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
925Concord کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 122067 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
949 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
951ریورساید کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 303871 وقت غرب امریکا 20:01 شنبه UTC-07
صفحه 1